COMUNICAT DE PRESĂ

Comisariatul Judeţean Bihor al Gărzii Naţionale de Mediu funcţionează ca serviciu de specialitate, fără personalitate juridică în cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, conform HG 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu. Structura organizatorică pentru anul 2021 a fost formată dintr-un număr de 13 comisari (din care 2 comisari s-au pensionat în decursul anului) şi un comisar şef, 1 jurist şi 1 expert.

În cursul anului 2021 au fost desfășurate un număr total de 1016 de inspecții de mediu din care: Planificate – 178 inspecții, Neplanificate – 838 inspecții, 934 pe Controlul Poluării și 82 pe Biodiversitate, pentru care au fost dispuse 1580 de măsuri.

În domeniul Controlul Poluării din cele 934 inspecții, s-au efectuat 68 inspecţii planificate, 75 inspecţii planificate tematice și 19 de inspecții SEVESO şi 772 inspecţii neplanificate.

În domeniului Biodiversităţii din cele 82 inspecții, s-au efectuat 16 inspecţii planificate şi 66 inspecţii neplanificate.

În cadrul inspecţiilor neplanificate un număr considerabil l-au constituit controalele obligatorii conform Ordinului Ministrului 1063/2017- 11, Protocol AFIR- 299, respectiv pentru Puncte de vedere conform Legii 292/2019- 289, dar s-a acordat o atenţie deosebită inspecţiilor tematice, precum şi inspecţiilor cu alte autorităţi, acestea din urmă efectuându-se în baza protocoalelor de colaborare ale Gărzii Naţionale de Mediu cu instituţii precum: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Crişana, Direcţia de Sănătate Publică Bihor, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi Inspectoratul Poliţiei de Frontieră Bihor, respectiv la Ordinul Prefectului jud. Bihor- pentru verificarea modului de gospodărire a localităţilor.

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, Comisariatul Judeţean Bihor, a aplicat un număr de 206 sancţiuni contravenţionale, din care 159 amenzi și 47 avertismente, în cuantum total de 3.752.500 LEI şi un număr de 11 sesizări a organelor de cercetare penală.

 De asemenea s-au dispus 26 măsuri de suspendare a activității, 2 propuneri de suspendare acte de reglementare, 1 desfinţări lucrări şi 3 confiscări bunuri.

  1. Managementul corespunzător al deşeurilor în Judeţul Bihor :

În 2021 Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Bihor a demarat acţiuni de verificare a stării de salubrizare a localităţilor, fiind efectuate un număr de 289 controale, din care: 58 inspecţii planificate și 231 inspecţii neplanificate. 57 de controale au fost efectuate la administraţii publice locale, ca urmare a controlului tematic dispus de Comisariatul General. Din totalul inspecţiilor de verificare a stării de salubrizare 37 de inspecţii au fost efectuate la operatori de salubrizare sau colectori de deşeuri. În cadrul inspecţiilor au fost stabilite 733 măsuri de remediere a deficienţelor identificate, printre care: „Salubrizarea zonelor în care au fost identificate depozitări necontrolate de deşeuri”; „Se vor înfiinţa şi asigura spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, ţinând cont de reglementările urbanistice şi de cele emise de Ministerul Sănătăţii, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă; OUG 92/2021 art. 60 al. 1, lit h. şi se vor realiza informări ale populaţiei privind interzicerea depozitărilor necontrolate de deşeuri cât şi pentru implementarea colectării selective a deşeurilor şi montarea panourilor informative privind depozitarea deşeurilor cu respectarea legislaţiei de mediu actualizată” şi „Se vor întreprinde demersuri către cetăţeni în vederea încurajării compostării individuale în gospodării a deşeurilor biodegradabile”. În cadrul controalelor tematice planificate pe salubrizare au fost identificate circa 82 locații cu abandonări de deșeuri pe o suprafață de circa 42 110 mp.

În această perioadă au fost desfăşurate acţiuni de verificare a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, fiind constatate deficienţe majore în implementarea colectării separate a deşeurilor (în special în zonele rurale), autorităţile administraţiei publice locale neîndeplinind obiectivul anual de reducere cu 50% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare în anul 2020, având ca ţintă o reducere cu 60% până la sfârşitul anului 2021. Ca urmare a verificărilor efectuate la administraţiile publice locale s-au constatat deficienţe în implementarea colectării deşeurilor în zonele turistice greu acesibile, precum şi în localităţile sau cătunele izolate aferente comunelor, stabilidu-se măsuri pentru remedierea situaţiei. Totodată nu au fost înfiinţate spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi nu au dezvoltat în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă şi  conform OUG 92/2021 art. 60 al. 1, lit h.”

Depozitările necorespunzătoare de deşeuriidentificacte se regăsesc în speţă în albiile râurilor, precum şi limitrof cartierelor locuite de către romi.

În prezent în judeţul Bihor se află în derulare Proiectul SMID (Sistem de Management Integrat al Deşeurilor), fiind constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECOLECT GRUP.

Salubrizarea tuturor celor 101 UAT-uri din județul Bihor este asigurată cu operatori licenţiaţi.

Ca urmare a neconformităţilor identificate în cadrul inspecţiilor privind starea de salubrizare a localităţilor au fost aplicate 75 amenzi contravenţionale în valoare de 1 248 000 lei şi 20 de Avertismente.

Au fost controlate depozitele de deşeuri industriale periculoase: depozitele de reziduri petroliere de la SC ECODIESEL SA, depozitele de reziduri de gudroane acide aparţinând de SC PETROL DERNA SA, haldele de şlam roşu aparţinând de SC CEMTRADE SA Oradea- (INGENS, FIBROCIM),  precum şi cele de la SC SINTEZA SA, pentru neconformităţile constatate, au fost aplicate un număr de 6 sancţiuni contravenţionale în suma de 200.000 lei.

2. Reducerea poluării industriale şi managementul riscului – În urma inspecţiilor efectuate la instalaţiile IPPC au fost urmărite realizarea măsurilor impuse în planurile de acţiune (SC ELECTROCENTRALE Oradea SA/ TERMOFICARE SA), implementarea şi respectarea BAT-urilor. Comisariatul Judeţean Bihor a efectuat 19 controale în comun cu ISU Crişana şi APM Bihor la obiectivele SEVESO. În vederea verificării conformării cu Directiva COV, au fost efectuate 28 inspecţii la agenţii economici ce deţin instalaţii ce intră sub incidenţa acestei directive.

3. Îmbunătăţirea calităţii aerului

3.1. În vederea verificării respectării valorilor limită a emisiilor anuale şi a măsurilor cuprinse în planul de acţiune, la instalaţia IMA 2 aparţinând SC Electrocentrale SA, în cursul anului 2015 GNM-CJ Bihor a sistat activitatea cazanelor poluatoare, iar în cursul lunii aprilie 2016, acestea au încetat activitatea definitiv. In cursul anului 2021 a fost verificată societatea SC TERMOFICARE SA Oradea, fiind efectuate 2 inspecţii de mediu şi a fost aplicată 1 sancţiune contravenţionale în valoare de 50.000 lei.

3.2. S-a efectust 1 control la Consiliul Judeţean Bihor cu privire la stadiul de elaborare sau de realizare a măsurilor din  PLANUL DE CALITATE A AERULUI. Au fost desfăşurate 14 acțiuni de inspecție și control în cursul anului 2021 privind îmbunătățirea calității aerului înconjurător în județul Bihor, în speţă la amplasamente unde s-au înregistrat incendi, şantiere de construcţii,  operatori salubrizare stradală şi pentru depăşirile staţiilor RNMCA, fiind aplicate 7 amenzi contravenţionale în valoare totală de 272 000 lei şi 1 Avertisment. 

4Reducerea impactului substanţelor chimice asupra mediului –Au fost efectuate 8 controale, privind verificarea implementării Directivei REACH la producători, distribuitori, utilizatori şi importatori de substanţe chimice periculoase, au fost impuse 18 măsuri și s-au aplicat 3 sancțiuni în valoare de 30.000 lei. Totodată au fost efectuate 3 Inspecţii REACH (REF-9) – Proiect pilot Recuperarea substanţelor chimice ce sunt exceptate de la Înregistrarea REACH, în vederea explorării interfaței dintre Regulamentul REACH și legislația privind deșeurile (Directiva-cadru privind deșeurile 2008/98/EC – UE Directiva WFD), în special pentru substanțele recuperate din deșeuri.

5Imbunătăţirea calităţii apelor şi reducerea de emisii în apă – Au fost verificate 14 staţii de epurare a apelor uzate menajere, s-au impus 40 măsuri și s-a aplicat 4 sancțiune în valoare de 120.000 lei.

6. Reducerea poluării solului şi subsolului – În anul 2021 în judeţul Bihor nu s-au constatat depăşiri ale valorilor medii a nutrienţilor pe terenurile agricole, arabile şi păşuni.

7. Reducerea impactului asupra biodiversităţii:

Au fost efectuet efectuate 20 controale în perimetrul ariilor naturale, urmărind aprobarea şi respectarea planurilor de management precum şi reducerea impactului activităţilor economice desfăşurate de titularii de activităţi din perimetrul ariilor, în conformitate cu prevederile legislației Ariilor Naturale Protejate. Au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de 208 000 lei pentru fapte săvârşite în arii naturale protejate.

S-au efectuat 3 controale pe directiva CITES, în care s-au urmărit numărul de exemplare CITES legal detinute/comercializate. Va fi întocmită o sesizare penală pentru fals și uz de fals în declarații privind proveniența exemplarelor deținute.

Au fost întocmite 2 sesizări penale, din care 1 sesizare penală pentru incendieri de vegetaţie în arii naturale protejate, 1 sesizare penală pentru distrugere/tăiere exemplare din specii protejade (liliac transilvănean).

8. Protecţia valorilor naturale şi a resurselor

8.1. S-au efectuat 29 de controale la balastiere, cariere şi mine în vederea verificării respectării legislaţiei privind exploatarea raţională şi legală a resurselor minerale şi naturale, pentru care s-au aplicat 10 amenzi contravenţionale în valoare de 397.000 lei, 4 Avertismente şi au fost întocmite 3 sesizări ale organelor de cercetare penală.

8.2. Au fost efectuate 12 controale la asociaţii/societăţi privind legalitatea activităţilor de recoltare floră şi faună, s-a aplicat 1 sancţiune în valoare de 5000 lei şi 1 avertisment şi au fost impuse 13 măsuri de prevenire/remediere a deficienţelor.

9. Reducerea cantităţii de OMG-uri introduse deliberat în mediu – În judeţul Bihor în anul 2021  au fost identificate organisme modificate genetic (soia modificata genetic), dar care nu au fost introduse deliberat în mediu.

10. Relaţia cu presa– GNM CJ Bihor a avut numeroase apariţii în presa scrisă din judeţul Bihor într-un număr de circa 182 apariţii în presa locală şi naţională şi au fost întreprinse 3 comunicate de presă, susţinute 8 interviuri. Ca urmare a solicitărilor de informaţii de către presă au fost întocmite un număr de 10 răspunsuri la solicitările din partea presei. Pe pagina oficială de Facebook a Gărzii de Mediu Bihor, au fost realizate şi postate 151 materiale informative.

11. Educație ecologică/ conștientizare:

Ca urmare a invitaţiei din partea Universităţii Politehnice Timişoara – Facultatea de Construcţii – Specializarea Inginerie civilă germană, de de a vorbi studenților despre “Provocările și cerințele pentru un mediu mai curat” a fost susţinută o prezentare on line în cadrul cursului de Ingineria mediului.

În data de 01.04.2021, comisarii Gărzii de Mediu Bihor au efectuat activităţi de educaţie ecologică în cadrul instituţiei de învăţământ Școala Gimnazială nr.2 Livada, la clasă s-a prezentat materialul “Poluarea mediului înconjurător şi Reciclarea şi colectarea selectivă a deşeurilor”, acţiune ce a vizat educarea tinerilor în spiritul protejării mediului înconjurător, al reciclării/colectării selective a deşeurilor, precum şi dezvoltarea conduitei civice si ecologice.

Această acţiune ce s-a desfăşurat în mediul on-line (via ZOOM), în cadrul Acordului de Parteneriat încheiat între Şcoala Gimnazială Nojorid şi Garda de Mediu şi a Protocol  3R-ECO atitudine – Proiect „Eu sunt copilul ECO!”

Ca urmare a Protocolului existent între Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General şi Inspectoratul Şcolar Bihor, comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Bihor au organizat în data de 07.06.2021 acţiuni de educaţie ecologică la Şcola Gimnazială Dacia din localitatea Oradea şi la Liceul Greco Catolic „Iuliu Maniu”, prezentând în dimineaţa zilei de 07.06.2021, materialul „POLUAREA MEDIULIUI ÎNCONJURĂTOR – Reciclarea şi colectarea selectivă a deşeurilor” elevilor clasei a III a din cadrul Şcolii Gimnaziale Dacia. La această acţiune au participat un număr de 23 elevi care au dat dovadă de interes cu privire la problemele de mediu şi foarte multă implicare.

În a doua jumătate a zilei de 07.06.2021, comisarii Gărzii de Mediu au efectuat o vizită tematică la GRĂDINA ZOOLOGICĂ ORADEA cu prezentarea speciilor protejate în Romania şi a speciilor exotice, alături de elevii clasei a II a din cadrul Liceului Greco Catolic „Iuliu Maniu”.

Precizăm că în perioada 01.01 – 31.12.2021 a existat 1 poluare, accident sau incidente care puteau duce la afectarea gravă a factorilor de mediu (apă, aer, sol). În localitatea Salonta a existat un incendiu de proporţii la o societatea care colectează deşeuri reciclabile.

COMISAR ŞEF

Şerbănescu Sever Emilian

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.